• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Статут школи

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Тальнівської міської ради від 05.10.2021 № 16/8-35

Міський голова ___________ Василь СІДЬКО

СТАТУТ

Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Тальнівської міської ради

Черкаської області

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 22798694

I. Загальні положення

1.1. Мошурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської області (далі заклад освіти) - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, знаходиться в комунальній власності Тальнівської міської територіальної громади в особі Тальнівської міської ради і забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті.

Мошурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської області є правонаступником Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради Тальнівського району Черкаської області та змінила власника відповідно до рішень: 1) Тальнівської районної ради від 24.11.2020 № 45-5/VІІ «Про безоплатну передачу прав засновника (власника) юридичних осіб – закладів освіти, які перебувають в управлінні відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації та їх будівель, нерухомого, рухомого майна, інших необоротних активів і майнових прав із спільної власності територіальних громад сіл та міста Тальнівського району у комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади Черкаської області 2) Тальнівської міської ради від 26.11.2020 № 67/8-11 «Про безоплатне прийняття прав засновника – юридичних осіб, які перебувають в управлінні відділу освіти Тальнівської районної державної адміністрації та їх будівель, нерухомого, рухомого майна, у тому числі транспортних засобів, інших необоротних активів і майнових прав із спільної власності територіальних громад сіл та міст Тальнівського району у комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради». 3) Мошурівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Тальнівської міської ради Черкаської області є правонаступником усіх прав та обов’язків Романівської початкової школи Тальнівської міської ради Черкаської області згідно рішення Тальнівської міської ради від 31.03.2021 № 8/8-8 «Про реорганізацію Романівської початкової школи Тальнівської міської ради Черкаської області шляхом приєднання».

Скорочена назва: « Мошурівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»

1.2. Юридична адреса закладу : 20432

Черкаська область

Звенигородський район

с. Мошурів

вул. Центральна, 7

тел. (04731) 9 75 84

1.3. Мошурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської області (далі – заклад освіти) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником закладу освіти є Тальнівська міська територіальна громада в особі Тальнівської міської ради: код міської ради – 36566327. Орган управління – відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Засновник через відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської

ради здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, землю, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей; затверджує статут, вносить до нього зміни та здійснює інші дії.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення умов для оволодівання поглибленими природничими знаннями та навичками;

- створення умов для вибору майбутніх природничих чи інших професій.

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, рішеннями засновника, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти України, власним cтатутом.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним статутом, може мати власну символіку, гімн, герб, прапор, форму тощо, що

відображає специфіку освітнього процесу і створює відповідний позитивний імідж.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У закладі освіти визначена українська мова навчання. Поглиблене вивчення предметів та профіль навчання запроваджується, виходячи з побажань батьків та учнів, навчально- матеріальної бази закладу.

1.11. Структура й основна діяльність закладу освіти:

1.11.1. Заклад освіти є освітнім закладом трьох ступенів: І- початкова школа (4 роки), ІІ- основна школа (5 років), ІІІ –старша школа (2 роки) відповідно до чинного законодавства

1.11.2. Для розвитку здібностей, талантів учнів створюються профільні класи з поглибленим вивченням окремих предметів. За бажанням учням надається право та створюються умови для прискореного закінчення закладу освіти , складання екзаменів екстерном згідно положення про екстернат.

1.11.3. З дітьми, що не в змозі відвідувати заняття за умов тривалої хвороби, навчання проводяться індивідуально.

1.11.4. У закладі освіти організовується позакласне навчання і виховання, що є невід’ємною частиною освітнього процесу і спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей, задоволення їх інтересів, духовних запитів.

1.11.5. За рахунок коштів батьків та інших добровільних внесків можуть додатково надаватися освітні послуги для розвитку здібностей дітей, задоволення їхніх освітніх потреб.

1.11.6. Заклад освіти працює в режимі, що визначається існуючими санітарно-гігієнічними нормами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.12. Заклад освіти має право:

- проходити в установленому порядку інституційний аудит;

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину освітньої програми ;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України і сприяють розвитку закладу та реалізації його мети;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

1.13. У закладі освіти створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічна служба.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються лікарями комунального некомерційного підприємства «Тальнівський центр первинної медико-санітарної допомоги Тальнівської міської ради» та іншими закладами та установами, не забороненими чинним законодавством.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У них відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи розвитку. Плани роботи затверджуються педагогічною радою закладу.

2.2. Основними документами, що регулюють освітній процес, є освітня програма, яка розробляється закладом на основі Державних стандартів відповідного рівня та типових освітніх програм, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується її керівником.

2.4. Мережа новостворених класів закладу освіти формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв до одного класу, з наповнюваністю не менше 5 учнів та не більше 30 учнів, санітарно- гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності матеріально-технічної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.5. Зарахування здобувачів до закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.6. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно- практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій, інноваційних технологій навчання.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження здобувачів освіти встановлюються у закладі освіти в межах часу, передбачених чинним законодавством.

2.8 Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються після проходження учнями державної підсумкової атестації, навчально-виробничої практики, але не пізніше 1 липня.

2. 9. Навчальний рік поділяється на два семестри або триместри.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11. За погодженням із відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю запроваджується графік канікул. Тривалість канікул упродовж навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

2.12. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, санітарно –епідеміологічної служби, враховуючи режим роботи закладу освіти, тривалість уроків у перших класах становить по 35 хвилин, а в 2-4 класах – 40 хвилин, 5-11 класах по 45 хвилин.

2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою закладу освіти й затверджується директором.

Тижневий режим роботи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів й обдарувань.

2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.15. У закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до чинного законодавства. Результат оцінювання особистісних надбань здобувачів освіти у 1-4 класах виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання здобувачів освіти у 1-2 класах- вербальною оцінкою, 3-4 класах – або вербальною оцінкою, або рівневою оцінкою за вибором закладу загальної середньої освіти на підставі рішення педагогічної ради. У 5-11 класах рівень знань оцінюється за 12 – бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.16. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником чи іншою уповноваженою особою конфеденційно.

2.17. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається відповідно до чинного законодавства.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається чинним законодавством.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні І ступеня – свідоцтво досягнень;

- по закінченні ІІ ступеня – свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти;

- по закінченні ІІІ ступеня – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

2.20. За високі досягнення в навчанні за рішенням педагогічної ради учні можуть нагороджуватися похвальним листом «За відмінні успіхи у навчанні», за особливі досягнення у вивченні окремих предметів – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», золотою та срібною медаллю згідно з Положенням.

III. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є учні ( здобувачі освіти), педагогічні працівники та інші працівники закладу, батьки учнів або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які проводять освітню діяльність, не заборонену чинним законодавством.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.3.Здобувачі освіти мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

- безпечні й нешкідливі умови навчання, утримання й праці;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь -яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

- участь у роботі гуртків, груп за інтересами тощо.

3.4.Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

- дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

- дотримуватися вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.5. Учні закладу освіти залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.7. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників системи повної загальної середньої освіти, допуск їх до роботи встановлюється згідно з чинним законодавством.

3.8. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти , інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими чинними законодавчими актами.

3.9. Обсяг, розподіл та перерозподіл педагогічного навантаження педагогів визначається відповідно до чинного законодавства та затверджується керівником закладу освіти .

3.10. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники призначаються на посади та звільняються з посад керівником відповідно до Закону України «Про працю», Закону України «Про повну загальну середню освіту», інших законодавчих актів та рішень засновника.

3.11. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

3.12. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.13. Педагогічний працівник на добровільних засадах та виключно за його ініціативою може проходити сертифікацію згідно з чинним законодавством. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів.

3.14. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній

програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик

компетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою,

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою гімназії

та послугами її структурних підрозділів у порядку, встановленому гімназією

відповідно до чинного законодавства;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах

освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню

діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення

кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і

підтвердження;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- безпечні й нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

3.15.Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності.

3.16. Педагогічні працівники мають інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

3.17. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.18. До педагогічних працівників, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту), може бути застосований один із видів дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.19. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку .

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до адміністрації закладу освіти , органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та її освітньої діяльності.

3.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи й законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема: правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.22. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад освіти може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.23. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

3.24. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту закладу освіти, виконувати накази , розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування ( за погодженням), захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління закладом освіти

4.1.Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами даного закладу здійснюють:

- Засновник (Тальнівська міська рада Черкаської області)

- орган управління (відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради);

- керівник закладу освіти;

- колегіальний орган управління опорного закладу освіти (педагогічна

рада);

- піклувальна рада.

4.2. Органу управління - відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради делеговано наступні повноваження засновника:

- подає на затвердження засновнику установчі документи закладу освіти;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому чинним законодавством та установчими документами закладу освіти.

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти на підставі та у порядку, визначеному законодавством та установчими документами закладу освіти;

- призначає виконуючого обов’язки керівника закладу освіти та знімає ці обов’язки;

- вживає заходи до соціального захисту учасників освітнього процесу;

- погоджує заохочення (преміювання, встановлення надбавок), нагородження та надання відпусток керівникові;

- притягує керівників закладів освіти до дисциплінарної відповідальності у відповідності до чинного законодавства України;

- може скасувати наказ керівника закладу освіти, якщо він суперечить нормативно-правовим актам, наказам відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, рішенням Тальнівської міської ради, виконавчого комітету Тальнівської міської ради та нормам чинного законодавства України;

- розглядає та вносить на затвердження Тальнівської міської ради проекти відповідних програм;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу;

- проводить моніторинг забезпечення закладами загальної середньої освіти охоплення дітей та учнівської молоді повною загальною середньою освітою;

- проводить моніторинг якості загальної середньої та позашкільної освіти;

- проводить моніторинг дотримання закладом освіти вимог Інструкцій з ведення діловодства;

- проводить моніторинг відповідності навчальних планів закладу освітнім програмам та виконання ним навчальних планів і програм;

- проводить моніторинг забезпечення керівниками закладів освіти прозорості та інформаційної відповідальності діяльності закладу освіти;

- проводить моніторинг закладу по дотриманню вимог положень про вручення свідоцтв про загальну середню освіту «з відзнакою»;

- проводить моніторинг закладу загальної середньої освіти по дотриманню вимог положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти;

- здійснює експертизу по створенню безпечних умов проведення освітнього процесу в закладі освіти;

- вивчає та проводить службові перевірки з розгляду звернень громадян;

- здійснює організаційні заходи щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року.

4.3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.4. Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради затверджує структуру й граничну штатну чисельність закладу освіти.

4.5. Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження піклувальній раді закладу освіти.

4.6. Керівник закладу освіти призначається на посаду на умовах контракту за результатами конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства.

4.7. Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту» та даним статутом. Всі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.8. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи самоврядування учнів;

- органи батьківського самоврядування;

4.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. Функціонування загальних зборів (конференції) регламентується чинним законодавством.

4.10. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти, яка діє відповідно до чинного законодавства.

4.11. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.12. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання. Діяльність піклувальної ради регламентується чинним законодавством.

4.15. Директор закладу освіти:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу освіти;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.17. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

4.18. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти .

4.19. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти . Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.20. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на правах власності, повного господарського ведення або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу освіти та укладених ним угод.

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної), а також спортивного залу, бібліотеки, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення навчально-допоміжного персоналу тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

кошти бюджетів усіх рівнів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

кошти фізичних і юридичних осіб;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інших, не заборонених законодавством надходжень.

6.3. У закладі освіти може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з бюджету не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються закладом освіти згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради закладу освіти, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

6.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок

власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу, створювати власне підсобне господарство та вести господарську діяльність з метою отримання додаткових коштів.

6.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку у закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, іншими нормативно-правовими актами. Бухгалтерський облік здійснюється за рішенням Тальнівської міської ради через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

6.6. Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад освіти має право проводити міжнародний та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними та освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад освіти в особі директора має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди, угоди щодо співробітництва з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю закладу освіти

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України та Державна служба оцінювання якості освіти .

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит у порядку, встановленому у межах чинного законодавства

8.4. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, проводяться Тальнівською міською радою відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймається Тальнівською міською радою.

Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення відповідно до чинного законодавства.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Тальнівською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний

баланс і представляє його Тальнівській міській територіальній громаді в особі Тальнівської міської ради.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

9.4. Заклад освіти вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту внесення запису до державного реєстру.

9.5. У разі виникнення потреби до даного статуту можуть вноситися зміни й доповнення. Внесення змін і доповнень проводиться власником згідно з чинним законодавством.

Міський голова Василь СІДЬКО

Кiлькiсть переглядiв: 378